هر کو شراب فرقت روزی کشیده باشد

داند که سخت باشد قطع امیدواران

...

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل

بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

هیچ چیز از دست نرفته٬ نه موج اشک های همدردی ما ٬ نه عشق دوستان تو و نه خاطرات شیرین ایام زلال کودکی.به یاد داشته باش : هرگاه زیر فشار غصه ها زانوانت خم میشود ٬ این مهر و عشق به سوی تو راه باز می کند و باور کن ٬ باور کن که ممکن است در گذر گاههای تاریک زندگی گهگاه نور ستاره ای دیده نشود ٬ اما نه تا ابد...

دیدن این نور شاید در آینده ای نزدیک میسر باشد 

عشق

تماس مستقیم دو روح است که بین تمام ارواح این عالم همدیگر را میشناسند و در هم حل می شوند

/ 0 نظر / 12 بازدید