آرماگدون(1)

واقعه آرماگدون چیست؟

آرماگدون خدعه یا حقیقت؟

صهیونیسم بین المللی جهت دستیابی به اهداف شوم خود بازیرکی خاص از تمامی ابزارها و امکانات مادی و معنوی کشورهای غربی استفاده نموده ودر این مسیر حتی از تحریف عقاید مذهبی مسیحیان و یهودیان جهان و جهت دهی آنان بهسوی منافع خود فروگزاری نمی کند.
«واقعه آرماگدون» نیز یکی از این شگردهای صهیونیست هاست که جهت آشنایی کاملبا آن دو مقاله در ادامه آورده می شود:
یک -واقعه آرماگدون (غرب و آمادگیهای پیش از ظهور× ,عبدالکریم زبیدی ,مترجم: امین میرزایی ,فصلنامه موعود ش 28 به نقل از سایت حوزه)
یادداشت مترجم: کلمه Armageddon ] » یا آنگونه که در اصلمقاله‏ای که خواهید خواند آمده است «هر مجدون‏» واژه‏ای است اصلا یونانی که بنا بهتعریف واژه نامه‏های آمریکایی همچون فرهنگ «وبستر» به معنی نبرد نهایی حق و باطل درآخر الزمان است . همچنین این واژه نام شهری است در منطقه عمومی شام که بنا به آنچهدر باب شانزدهم مکاشفات یوحنا، در عهد جدید آمده است، جنگی عظیم در آنجا رخ می‏دهدو مرحله حاضر از زندگی بشر در آن زمان پایان می‏یابد . به عبارتی نبرد مذکور مقدمهتحولی بزرگ است که سرنوشت نهایی آدمی بر روی کره زمین به آن بستگی دارد . دکترعبدالکریم زبیدی نویسنده مقاله‏ای که ترجمه آن در پی خواهد آمد، در نوشته کوتاه خودبه بررسی اعتقاد غربیان به این حادثه پرداخته و به طور خلاصه از رابطه این واقعه باحادثه عظیم ظهور مهدی آل محمد، صلوات الله علیهم اجمعین، پرده برداشته است . اینمقاله گرچه در برخی موارد حاوی تحلیلی سطحی است، اما در عین حال نکات مهمی را درخود دارد که در شرایط سیاسی کنونی منطقه قابل اهمال نیست .
حادثه شریف ظهور، حادثه‏ای بزرگ است و قدرتهای بزرگ جهان،سیاست‏خارجی خود را بر مبنای حوادثی که پیش از آن رخ می‏دهد جهت داده و نقشه‏هاینظامی خود را به شکلی سامان داده‏اند که آمادگیهای لازم برای این حادثه در آن ملحوظباشند . این در حالی است که مؤسسات دینی و رسانه‏های این دولتها نیز، مردم خود رابرای پیشباز این حادثه آماده می‏سازند .
این مؤسسات دینی به همراه رسانه‏های دیداری و شنیداری این دولتها، از سالهایدهه هشتاد میلادی مردم خود را به ایمان جمعی به وقوع حادثه‏ای بزرگ در سرزمین شامکه به نبردی هسته‏ای خواهد انجامید توجه داده‏اند . این مؤسسات پیوسته مردم خود رابه ایمان به این نکته فرا می‏خوانند که بزودی لشکری از دشمنان مسیح که بدنه اصلی آناز میلیونها نظامی تشکیل یافته، از عراق حرکت می‏کند و پس از گذشتن از رود فرات - که در آن زمان به خشکی گراییده است - به سوی قدس رهسپار می‏شود . اما نیروهای مؤمنبه مسیح راه این لشگر را سد کرده و همگی در «آرماگدون‏» با یکدیگر برخورد خواهندکرد و در این مکان است که درگیری اتفاق خواهد افتاد . صخره‏ها ذوب می‏شوند ... دیوارها بر زمین فرو می‏غلتند ... پوست تن انسانها در حالیکه ایستاده‏اند ذوب شده ومیلیونها نفر از بین می‏روند ... و این نبردی نهایی و هسته‏ای است ... سپس مسیحبرای بار دوم از جایگاه بلند خود بر زمین فرود می‏آید ... و پس از چندی زمام رهبریجهان را در دست گرفته و صلح جهانی را برقرار می‏کند ... او دولت صلح را بر زمین نوو زیر آسمانی تازه بنا می‏کند ... و این مهم را از مرکز فرماندهی خود در قدس عملیمی‏سازد .
یک بررسی انجام گرفتهاز سوی مؤسسه «تلسن‏» که در اکتبر سال 1985 م . به نشر رسیده است; نشان می‏دهد کهدر حال حاضر 61 میلیون آمریکایی در انتظار واقعه آرماگدون گوش خوابانده‏اند و ایندر حالی است که ذکر مؤسسات دینی و ایستگاههای رادیو تلویزیونی که به این مهمپرداخته‏اند; در این مجال کوتاه میسر نیست .
مؤسسات دینی آمریکایی این نکته را روشن ساخته‏اند کهسپاهی که از عراق به سوی قدس رهسپار خواهد شد، بنا به پیشگویی حرقیال (فصل 38 و 39) از نظامیانی از عراق، ایران، لیبی، سودان و قفقاز در جنوب روسیه تشکیل می‏شوند . دانستن این موضوع ما را در تحلیل سیاست‏خارجی دولتهای آمریکایی و اروپایی دربارهمردم کشورهای یاد شده مدد می‏دهد . مدارس انجیلی در آمریکا بر پایه این تحلیل کهواقعه آرماگدون تنها حادثه‏ای است که بازگشت دوباره مسیح را به زمین ممکن می‏سازد ... و این واقعه‏ای بسیار نزدیک است‏به تبلیغ این دیدگاه پرداخته‏اند .
آرماگدونی که این عده از آن سخنمی‏گویند همان حادثه عظیمی است که پیش از ظهور مهدی، عجل‏الله‏تعالی‏فرجه، رخ خواهدداد، همان حادثه بزرگی که ائمه ما، علیهم‏السلام، نام «قرقیسیا» را بر آن اطلاقکرده‏اند . ائمه ما، علیهم‏السلام، از این نکته خبر داده‏اند که میلیونها نظامی ازآمریکا، اروپا، روسیه، ترکیه (1) ، مصر و دول مغرب عربی به اضافه سربازانی ازسرزمین شام شامل کشورهای سوریه، اردن، لبنان، فلسطین و اسراییل همگی در ناحیه‏ای دراین محدوده تحت عنوان «قرقیسیا» با یکدیگر برخورد کرده و پس از حصول درگیری، اینسفیانی است که در پس آنکه همگی را چونان کشتزاری درو شده در هم می‏کوبد از صحنهنبرد پیروز بیرون می‏آید . در صحیحه میسر از امام باقر، علیه‏السلام، نقل است کهفرمود:
«ای میسر! از اینجا تاقرقیسیا چقدر راه است؟» عرض کردم: «همین نزدیکیها در ساحل فرات قرار دارد .» پسفرمودند: «اما در این ناحیه واقعه‏ای اتفاق خواهدافتاد که از زمانی که خداوند متعالآسمانها و زمین را آفریده بی‏سابقه بوده، چنانکه تا وقتی آسمانها و زمین برپا هستندهم، واقعه‏ای همچون آن اتفاق نخواهد افتاد ... سفره‏ای است که درندگان زمین وپرندگان آسمان از آن سیر می‏شوند .» (2)
امثال این روایات از امام صادق، علیه‏السلام (3) ، و سایر ائمه نقل شده است .
حادثه «قرقیسیا» همان حادثهبزرگی است که پیش از ظهور حضرت حجة‏بن‏الحسن‏العسکری، علیهماالسلام، رخ می‏دهد و ازآنجا که این حادثه به سفیانی ارتباط دارد و سفیانی از علایم حتمی ظهور امام زمان،علیه‏السلام، است وقوع این‏حادثه حتمی است، چه، امام مهدی پس از حادثه قرقیسیا باسفیانی در حال حاضر 61 میلیون آمریکایی در انتظار واقعه آرماگدون گوش خوابانده‏اندو این در حالی است که ذکر مؤسسات دینی و ایستگاههای رادیو تلویزیونی که به این مهمپرداخته‏اند; در این مجال کوتاه میسر نیست . آرماگدونی که این عده از آن سخنمی‏گویند همان حادثه عظیمی است که پیش از ظهور مهدی، عجل‏الله‏تعالی‏فرجه، رخ خواهدداد، همان حادثه بزرگی که ائمه ما، علیهم‏السلام، نام «قرقیسیا» را بر آن اطلاقکرده‏اند . در این مکان است که درگیری اتفاق خواهد افتاد . صخره‏ها ذوب می‏شوند ... دیوارها بر زمین فرو می‏غلتند ... برخورد خواهد کرد (و پس از شکستهای سفیانی فرورفتن سپاه او ما بین مکه و مدینه) برای دیدار با مسیح، علیه‏السلام، رهسپار قدسخواهد شد .
(به هر تقدیر) زمانبسرعت می‏گذرد و حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همراه نشانه‏های طبیعی همگی بهنزدیک بودن این حادثه عظیم اشعار دارند و این در حالی است که ما نه خود و نهفرزندانمان را برای آن آماده نکرده‏ایم . آماده ساختن نسل آینده از جوانان و مرداندر سطوح مختلف روانی، عقلی و بدنی به منظور پیشباز از حادثه شریف ظهور قائم آلمحمد، علیهم‏السلام، امری بی نهایت مهم است .
بی‏گمان ایمان یک نفر به یک قضیه و پافشاری و ایمان او بهلزوم به کرسی نشاندن آن، عهده دار به کرسی نشستن آن قضیه خواهد بود و این نکته‏ایاست که همه روانشناسان به آن قائل هستند . اینک اگر یک نفر می‏تواند آنچه را بر آنپا فشرده به کرسی تحقق بنشاند، در صورتی که مجموعه‏ای از افراد گرد هم جمع شوند وتوان فکری خود را در زمینه‏ای خاص به کار گیرند و به لزوم تحقق قضیه‏ای معین ایمانداشته باشند، چه خواهد شد؟! روانشناسان در پاسخ می‏گویند: اگر چنین مجموعه‏ای ازافراد تشکیل شود; بی تردید قادر خواهند بود در طبیعت و در آنچه پیرامون آنهاست اثرگذاشته و بستری مناسب برای تحقق آن قضیه فراهم آورند .
مؤسسات دینی انجیلی آمریکا و اروپا آنچه را روانشناسانگفته‏اند در قضیه بازگشت دوباره مسیح به زمین پس از حادثه آرماگدون به کار بسته بهاین گفته قائل‏اند که بی‏گمان امکان تحقق هر نوع پیشگویی در وهله نخست‏به ایمانمردم به آن و به پافشاری شان بر ضرورت به کرسی نشستن آن و همچین به شمار نفراتآنهاو شمار نفرات کسانی بستگی دارد که رهبری کاروان تبلیغاتی به راه افتاده برایتحقق بخشیدن به آن پیشگویی را بر عهده دارند .
(گذشته از مسیحیان) ما مسلمین هم با مساله بزرگی مواجههستیم که پیامبر ما محمد، صلی‏الله علیه‏و آله، و اهل بیت آن حضرت، علیهم‏السلام،از آن به ما خبر داده‏اند . این مساله پیشگویی صادقانه‏ای است که پاک شدن زمین ازانواع ستمها و گرفتاریها و بر پایی اسلام در ربع مسکون آن بدان بستگی دارد . پسسزاوار است که ما و فرزندانمان به خود آییم و ایمانمان را به ظهور قائم آل محمد عمقبیشتری بخشیده و پافشاری‏مان را بر لزوم تعجیل ظهور آن حضرت و نزدیک شدن وقوع آنژرفا دهیم و چنانکه سزاوار است‏شمار کسانی را که به این مساله ایمان دارند و برایپیشباز این ظهور شریف و حوادث پیش از آن آمادگی دارند فزونی ببخشیم . نکات زیرپیشنهادهایی است‏برای وصول به این اهداف:
1 . اینکه تنها یکبار در سال و آن هم در جشن میلاد بهحضرت حجت توجه می‏شود; کافی نیست .
2 . تلاش در جهت فراهم آوردن برنامه‏های هفتگی یا دو هفته یکبار شامل نشستهاو مصاحبه‏ها درباره قضیه امام مهدی، علیه‏السلام، ظهور شریف آن حضرت و آنچه پیش ازآن رخ خواهد داد .
3 . دعوت ازدانشمندان و صاحبان اندیشه برای نگارش مقالاتی پیرامون این قضیه در روزنامه‏ها،مجلات و نشریات داخلی .
4 . استفاده از یک کانال فعال ماهواره‏ای برای برگزاری نشستها و مصاحبه‏ها روزانه وهفتگی به منظور ژرفا بخشیدن به ایمان نسل حاضر به ظهور قائم آل محمد و آماده ساختنآنهابرای پیشباز حادثه ظهور .
5 . بستن بیعتهای دسته جمعی در دسته‏های مختلف که طی آن مردم با امام و رهبر خودحجت‏بن‏الحسن، علیه‏السلام، بر سر کمک به آن حضرت و پیوستن به اردوگاه ایشان، پس ازآگاهی از ظهورشان بیعت می‏کنند . این بیعتها در مناسبتهای مختلف بسته می‏شود، همچونمناسبات ادای عمره و حج، ماه محرم، پانزدهم شعبان و سایر مناسبتهای مربوط بهمعصومین، علیهم‏السلام .
6 . بستن بیعت عمومی با حضرت حجت در همه مناطق شیعه نشین و تعیین یک روز بخصوص برای آندر سال، بطوری که این بیعت‏با محتوایی یکسان و در ساعتی واحد ادا شود .
7 . تلاش به منظور فزونی بخشیدنبه شمار مبلغان که نزدیک بودن ظهور حضرت حجت را تبلیغ کند و همچنین فزونی بخشیدن بهشمار کسانی که به این مساله ایمان دارند همراه با جهت دادن توان فکری آنها در اینراستا . دیگران مجدانه به منظور ظهورمسیح تلاش می‏کنند و من از این می‏ترسم که زماناز ما پیشی بگیرد و ناگهانبا آن حادثه عظیم روبرو شویم و نتوانیم کاری انجام دهیمو از کسانی باشیم که این فرموده خداوند متعال بر آنان منطبق است . و لو تری اذافزعوا فلا فوت، و اخذوا من مکان قریب × و قالوا امنا به انی لهم التناوش من مکانبعید . (4) اگر بینی، آنگاه که سخت‏بترسند و رهاییشان نباشد و از مکانی نزدیکگرفتارشان سازد . گویند: اینک به رسول ایمان آوردیم . اما از آن جای دور چسان به آندست‏یابند .
----------------------
پی‏نوشتها:
× .

/ 14 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خاکی

سلام. اطلاعات خوبی از این دو مقاله شما به دست اوردم ممنون[گل]

گمنام

سلام دوست خوبم.البته کنکوریه کنکوری که نه،یه دو ماه دیگه واقعا کنکوی میشم(الان سومم).دکتر آسمون!!!!!!!!!!!! چطوره؟؟؟؟؟رشته تون چیه؟مگه دوستش ندارین؟(تو پست قبلی تون نوشته بودین باید برین اداره!!!کدوم اداره؟؟؟[سوال][متفکر])شما که همه زندگی ما رو فهمیدین به قول خودتون عوض گله نداره!!![نیشخند][خداحافظ]

شفیق راست

سلام نیش قلم جان چرا سر نمیزنی. دیگه ما را تحویل نمیگیری. من هم تا 20 هسنم. دیگه امتحاناتم داره شروع میشه . دیکه نمیتونم بیام تا 24 خرداد . یک سر بزن

شفیق راست

سلام نیش قلم جان خسته نباشید. چرا سر نمیزنی.

گمنام

سلام نیش قلم.ممنونم از لطفتنون.موفق و مو ید باشین.[خداحافظ]

محمد سیاح

جنگ آخر الزمان بین مسلمانان راستین و مسیحیان واقعی با صهیونیسم جهانی و جریان وهابیت خواهد بود جالب بود ممنون[گل]

خاکی

سلام[گل] هر كجا هستيد خوش باشيد[گل]

‌گمنام

‌سلام برادر نیش قلم.احوال شما؟کم پیدایین؟؟میبینی خل شدم ؟؟؟خردادو دوهزار و یک بدبختی[عصبانی][گریه][اوغ][خمیازه][سبز] سبزو داری؟؟؟اینا همه حالتای الان منه!!!!!!!مغزم جوابگو نیس! راستی فلسفه اسمتون(نیش قلم)چیه؟؟؟؟

خاکی

سلام ادرس وبلاگم تغییر کوچکی کرده است اگر محبت کنید در قسمت لینک اصلاح کنید ممنون می شوم. به جای (e) (a) بگذاريد

گمنام

سلام.ان شاالله که خوب باشین.من فکر میکردم سر من خیلی شلوغه مثل اینکه سر بقیه خیلی شلوغ ترتره!!!!!!!!! بهر حال اومدم یه عرض ادبی کرده باشم . التماس دعا.