تورامی ستایم چرا که در لحظه های ، ناامیدی پنجره سبزامید

را برویم میـــگشــایی ،

بدان که نگاهت برایم باران رحمــت است ،ای اوج محبت

ای کانون مهربانی و ای تا دنیا دنیاست........

                                                                                                             zheneral49.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید