49.gifابیات زیبا و کهن49.gif

دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم...

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

هر چید که هجران ثمر وصل بر آرد

دهقان ازل کاش که این تخم نکشتی

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند

که مکدر شود آیینه مهر آیینم

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری ، آری، سخن عشق نشانی دارد

49.gif

اگر تو مست لقایی ، رخ تو ترش است چرا؟

برون شیشه زحال درون شیشه گواست

پدید باشد مستی میان صد هوشیار

ز رنگ و روی و ز چشم و فتادن از چپ و راست

مدام مست تجلی است شمس تبریزی

دو چشم نرگس مستش بر این قضیه گواست.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

/ 0 نظر / 12 بازدید