خموشی پاسبان اهل راز است

از او کبک ایمن از چنگال باز است

نشد خاموش کبک کوهساری

از  آن شد طعمه باز شکاری

اگر طوطی زبان می بست در کام

نه خود را در قفس دیدی نه در دام

ولی آنجا که باشد جای گفتار

خموشی آورد صد نقص در کار

5699497-sm.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید