ساقيارش دوش ديدم به خواب كه ماهي بر امدي 

  كز عكس روي او شب هجران سر آمدي

تعبير رفت يار سفر كرده مي رسد

اي كاش هر چه زودتر از در در آمدي

ذكرش به خير ساقي فرخنده فال من

كز در مدام با قدح و ساغر آمدي

/ 0 نظر / 11 بازدید