نیش قلم

من به جرات اعلام می کنم که امروز ایران یک ابر قدرت صالح جهانی است.دکتر احمدی نژاد

اسفند 88
7 پست
بهمن 88
6 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
4 پست
تیر 86
3 پست
اسفند 85
10 پست
بهمن 85
9 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
11 پست
شهریور 85
6 پست